Bill Gates

Funny Bill Gates, Microsoft

Got something to say?